Sản xuất theo đơn đặt hàng

Sản xuất theo đơn đặt hàng

11:20 - 17/05/2018

Chuyển giao công nghệ sản xuất
Gia công số đăng ký bao tiêu sản phẩm
Xuất nhập khẩu ủy thác